Jednoduché účtovníctvo neplatiteľ DPH

Počet účtovných položiek/mesiac Cena za účtovnú položku neplatiteľ DPH Paušál neplatiteľ DPH
do 100 1.00 € 80.00 €
do 300 0.90 € 250.00 €
do 500 0.80 € 380.00 €
nad 500 dohodou dohodouJednoduché účtovníctvo platiteľ DPH

Počet účtovných položiek/mesiac Cena za účtovnú položku platiteľ DPH Paušál platiteľ DPH
do 100 1.20 € 100.00 €
do 300 1.10 € 300.00 €
do 500 1.00 € 450.00 €
nad 500 dohodou dohodouPodvojné účtovníctvo neplatiteľ DPH

Počet účtovných položiek/mesiac Cena za účtovnú položku neplatiteľ DPH Paušál neplatiteľ DPH
do 100 1.20 € 110.00 €
do 300 1.10 € 310.00 €
do 500 1.00 € 460.00 €
nad 500 dohodou dohodouPodvojné účtovníctvo platiteľ DPH

Počet účtovných položiek/mesiac Cena za účtovnú položku platiteľ DPH Paušál platiteľ DPH
do 100 1.30 € 130.00 €
do 300 1.20 € 340.00 €
do 500 1.10 € 500.00 €
nad 500 dohodou dohodou

 

Účtovanie na strediská + 15 % zo základnej ceny
Cenník služieb – účtovníctvo

Účtovníctvo - služby účtované samostatne Cena za položku
Daňové priznanie DPH 20.00 €
Kontrolný výkaz DPH 20.00 €
Súhrnný výkaz DPH 15.00 €
Prihlásenie/Odhlásenie DPH 30.00 €
Prihlásenie/Odhlásenie na daň z príjmu FO, PO 30.00 €
Prihlásenie/Odhlásenie registračnej pokladnice 30.00 €
Daňové priznanie dane z príjmu PO a účtovná závierka 250.00 €
Príprava podkladov k valnému zhromaždeniu a jeho vypracovanie 25.00 €
Daňové priznanie dane z príjmu FO - typ A 50.00 €
Daňové priznanie dane z príjmu FO - typ B 150.00 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10 eur / vozidlo
Štatistický výkaz - mesačný 20.00 €
Štatistický výkaz - štvrťročný 40.00 €
Štatistický výkaz - ročný 50.00 €
Evidencia majetku 7 eur/karta majetku
Vystavenie odberateľskej faktúry 7.00 €
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku 3.00 €
Upomienka odberateľovi 3.00 €
Odsúhlasenie pohľadávok 3.00 €
Administratívne spracovanie textu 7 eur / strana A4
Odborné spracovanie textu 10eur/strana A4
Kopírovanie dokladov 30 eur / hod
Hlásenie tržieb - mesačné 8 eur / prevádzka
Hlásenie tržieb - ročné 10 eur / prevádzka
Prepracovanie spracovaných úkonov vinou alebo na žiadosť klienta 100 % pôvodnej ceny
Opravné a dodatočné daňové priznania, výkazy vinou alebo na žiadosť klienta 100 % pôvodnej ceny
Zastupovanie klienta na úradoch 50 eur / hod
Ekonomické poradesnstvo 50 eur / hod
Cenník služieb – MZDY

Spracovanie miezd do 10 zamestnancov 12 eur / zamestnanec
Spracovanie miezd od 11 do 30 zamestnancov 11 eur / zamestnanec
Spracovanie miezd od 31 zamestnancov 10 eur / zamestnanec
Zavedenie novej firmy - jendorazový poplatok 30.00 €
Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti 30.00 €
Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa do SP, ZP 15 eur / 1 prihláška
Prihlásenie/Odhlásenie zamestnanca do SP, ZP 10 eur / zamestnanec
Založenie osobného spisu zamestnanca 5 eur / zamestnanec
Vypracovanie pracovnej zmluvy 10 eur / zamestnanec
Vypracovanie dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti 8 eur / zamestnanec
Vypracovanie dohody o brigádnickej práci 6 eur / zamestnanec
Vypracovanie dodatku 5 eur / zamestnanec
Vypracovanie personálnej dokumentácie 12 eur / zamestnanec
Vypracovanie ukončenia pracovného pomeru 12 eur / zamestnanec
Evidencia stravných lístkov, finančného príspevku 4 eur / zamestnanec
Spracovanie potvrdenia o PN, OČR 3 eur / zamestnanec
Potvrdenie o zaplatení dane 3 eur / zamestnanec
Potvrdenie o mzde vydávané na žiadosť zamestnanca 3 eur / zamestnanec
Ostatné potvrdenia vydávané na žiadosť zamestnanca/zamestnávateľa 3 eur / zamestnanec
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane zo závislej činnosti 3 eur / zamestnanec
Ročné zúčtovanie preddavkov dane na daň z príjmov zo závislej činnosti 12 eur / zamestnanec
Prehľad o zrezenej dani zo závislej činnosti 12.00 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti do 10 zamestnancov 30.00 €
Infomačná karta zamestnanca cudzinca - oznámenie o vzniku PP 20 eur/zamestnanec
Infomačná karta zamestnanca cudzinca - oznámenie o zániku PP
Oprava mesačných výkazov vinou alebo na žiadosť klienta 10 eur / výkaz

RS ECONOMY, s.r.o.

Na Karlove 3714/9, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47 423 196
DIČ: 2023890374
IČ DPH: SK2023890374

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36348/S

Slot Gacor WordPress CMS Checker