Nakoľko je evidencia miezd a personalistika neoddeliteľnou, avšak byrokraticky zdĺhavou a administratívne náročnou súčasťou účtovníctva, preberieme a vyriešime za Vás povinnosti v súvislosti so zamestnávaním ľudí.

Obsahom evidencie mzdovej a personálnej agendy je:

 • výpočet miezd a evidencia zamestnancov
 • elektronické zasielanie mesačných výkazov do poisťovní
 • vyhotovenie: prihlášok a odhlášok zamestnancov, evidenčných listov, potvrdení o príjme, dobe zamestnania, ostatné potvrdenia
 • vypracovanie PREHĽADU o zrazených a odvedených preddavkoch
 • ročné HLÁSENIE o zrazených a odvedených preddavkoch
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd
 • vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • evidencia stravných lístkov
 • konzultačné služby
 • komunikácia s úradmi

RS ECONOMY, s.r.o.

Na Karlove 3714/9, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47 423 196
DIČ: 2023890374
IČ DPH: SK2023890374

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36348/S

Slot Gacor WordPress CMS Checker